แนะนำวิจัยผลการใช้โปรแกรมส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง
ด้านบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนที่มีต่อนักศึกษาครู
ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแบบเต็มรูป


ปริญญานิพนธ์
ของ
บุญสิทธิ์  ไชยชนะ


ผู้แนะนำวิจัย
กมลทิพย์   อุดมภ์..................................................................................

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม  สำหรับครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ปริญญานิพนธ์
ของ
สันต์   ศูนย์กลาง


ผู้แนะนำวิจัย
วนิตรา  อยู่ยงค์
..................................................................................
                    

ความคิดเห็น

  1. งานวิจัยเล่มแรก ดีนะค่ะ! ตรงกับความเราเลย เราก็เรียนครูเหมือนกัน

    ตอบลบ
  2. นั่นมันคือ วิจัยที่คุณแนะนำไงค้ะ

    ตอบลบ

แสดงความคิดเห็น