แนะนำหนังสือ


ความเป็นครูไทย

 • ความสำคัญของครู
 • ครูไทยในยุคโลกาภิวัฒน์
 • บทบาทและความสำคัญของครู
 • คุณภาพครู
 • ลักษณะของครูที่ดี
 • การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับครู
 • คุณธรรมและจรรยาบรรณของครู

..................................................................................ทำอย่างไรถึงจะได้เป็นครูดีเด่น

                                     หนังสือเล่มนี้เหมาะเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับครูและผู้อยู่ในวงการวิชาชีพ จะได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในการประพฤติตนของครู นอกจากนี้หนังสือเล่มนี้ได้คัดเลือกและประกาศเกียรติคุณ
                      ครูผู้ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่นตลอดจนการรวบรวมแนวความคิด เคล็ดลับและวิธีการทำงานในหน้าที่ครูจนประสบความสำเร็จ ซึ่งหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่ง แก่ผู้รักความก้าวหน้าทุกคน
..................................................................................
Born to be  

เกิดมาเพื่อเป็นครู


 • ความสำคัญของจิตวิทยาที่มีต่อการเรียนการสอน
 • เทคนิคการสอนเพื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน
 • การใช้ภาษากับผู้เรียน
 • หลักและทฤษฎีพัฒนาการ
 • การสร้างแรงจูงใจดึงดูดให้นักเรียนสนใจในการเรียน
..................................................................................

ครูประจำชั้นมืออาชีพ

 • ความสำคัญของครู
 • บทบาทหน้่าที่และความรับผิดชอบของครู
 • เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537
 • ลักษณะครูที่ดี
 • แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครู
 • การเตรียมตัวเป็นครูที่ดี
 • คุณลักษณะความเป็นครู
 • ทักษะและความรู้ความสามารถในการเป็นครู
 • ครูประจำชั้นมืออาชีพ


..................................................................................
สารพัดความผิดของครู

 • ความผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาว
 • ความผิดเกี่ยวกับเพศ  อนาจาร  ข่มขืน  กระทำชำเรา ระหว่างข้าราชการครูกับหญิงอื่น
 • ความผิดเกี่ยวกับเพศ  อนาจาร  ข่มขืน  กระทำชำเรา ระหว่างข้าราชการครูกับศิษย์ของตน
 • ความผิดเกี่ยวกับการพนัน
 • ความผิดเกี่ยวกับการเสพสุรา
 • ความผิดเกี่ยวกับการเงินการบัญชีและการพัสดุ


..................................................................................

สู่เส้นทางวิชาชีพครู

 • ในความเป็นครู
             ครูตามแนวพระราชดำริ
             แด่เพื่อนครูผู้ร่วมอุดมการณ์
             ครู : สถาปนิกและวิศวกรสังคม
 • ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้ยุคใหม่
            กลยุทธ์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
            บันทึกการเรียนรู้
            การวิจัยในชั้นเรียน
 • วินัยสำหรับข้าราชการครู 
           ข้อคิดเกี่ยวกับการรักษาวินัยสำหรับข้าราชการ
           ศาลปกครองกับวินัยข้าราชการครู..................................................................................
                             
                    เหตุเกิดที่บ้านและโรงเรียน

                             หนังสือเล่มนี้ เป็นเหมือนกับเรื่องสั้นๆ ที่มีตัวละครต่างๆเป็นตัวดำเนินเรื่อง แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียน ดังเช่น เรื่องของปิ่นที่ต้องสอบเข้าเรียน ป.1 จึงเกิดความเครียดอย่างมาก หากตนสอบไม่ได้เป็นต้น...


..................................................................................
การจัดการชั้นเรียน : ห้องเรียนแห่งความสุข

                     การจัดการชั้นเรียน มิได้หมายถึง เพียงแค่การที่ผู้บริหารหรือคุณครูได้ควบคุม แก้ไขหรือดัดพฤติกรรมของนักเรียนเท่านั้น แต่การจัดการชั้นเรียนเป็นกระบวน...                   หนังสืที่เขียนขึ้นจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนเกี่ยวกับกับจัดการในชั้นเรียนให้เป็นห้องเรียนแห่งความสุข ที่ได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ ทั้งการนำทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติและข้อค้นพบจากการปฏิบัติแล้วย้อนกลับมาสู่ทฤษฎี เหมาะสำหรับคุณครูผู้สอน ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกท่าน ได้รู้และเข้าใจ สามารถมองเห็นแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข..................................................................................ลีลาการเรียนรู้  ลีลาการสอน


                   ความเข้าใจในลีลาการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สามารถช่วยให้ผู้สอนเข้าใจพฤติกรรมและปัญหาที่เกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียน...
                   ภายในเล่มนำเสนอถึงลีลาการเรียนรู้พร้อมทั้งลีลาการสอน และเครื่องมือวัดลีลาการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Keefe, Witkin, Kolb, McCarthy, Grasha and Reichman, Canfield และ Dunn and Dunn ที่จะช่วยให้ผู้สอนเข้าใจถึงพฤติกรรมและปัญหาที่เกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีลักษณะหลากหลาย รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาในส่วนที่เป็นจุดอ่อนของผู้เรียนได้อย่างดีอีกด้วย
..................................................................................
ข้อคิดเติมหัวใจคุณครู                    รวมวาทะที่สำคัญจากประสบการณ์ของผู้เป็นครู หลากหลายรสชาติด้วยกัน ทั้งสุข ทุกข์ เศร้า หัวเราะ คละเคล้าปะปนกันไปตลอดชีวิตการเป็นครู นับตั้งแต่ระดับประธานาธิบดี นักปราชญ์ นักเขียน ซึ่งเป็นผู้มีชื่อเสียงจำนวนมาก ทั้งจากโลกตะวันออกสู่โลกตะวันตก คัดสรรมาถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อคุณครูและงานด้านการศึกษา โดยในเล่มได้แบ่งหมวดหมู่ออกเป็นหัวข้อใหญ่ที่น่าสนใจถึง 13 หัวข้อ ถ่ายทอดด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เหมือนกำลังนั่งฟังคุณครูบรรยายวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของท่านที่ปั้นแต่งมาจากเลือดเนื้อของบรรดาท่านผู้มีประสบการณ์ต่อชีวิตและวงการการศึกษาอย่างแท้จริง 

ทุกสิ่งที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้เป็นการผสมผสานคำแนะนำ คำพูดกินใจ คำคม คติ ปรัชญา ซึ่งล้วนแล้วแต่ให้แง่คิดมุมมองที่มีค่ายิ่งแก่คุณครูทุกคน


..................................................................................ความคิดเห็น