ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน


มาตรฐานที่โรงเรียนต้องปฏิบัติ


                ระบบการประเมินที่โรงเรียนจะต้องได้รับและถือปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ..2542 และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ..2546 กำหนดให้ทุกโรงเรียนจะต้องได้รับการประเมินทั้งหมด 3 ระบบ ดังนี้

            1.การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
                        การปฏิบัติ ทุกโรงเรียนต้องมีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยคณะบุคคลตามกฎกระทรวง  ข้อ 4 ( 3 ) โรงเรียนจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวน และรายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียน ( S A R ) ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประจำทุกปี ( โรงเรียนส่วนมากจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี และรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียน รวมเป็นเล่มเดียวกัน เนื้อหาการรายงานจะประกอบด้วยความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พร้อมทั้งสรุปผลการประเมินตนเองเป็นรายมาตรฐานและตัวบ่งชี้แนบมาด้วย)
                        สำหรับโรงเรียนที่มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและทรัพยากรจะทำรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา ตามคำแนะนำในเอกสารลำดับที่ 6 แนวทางการรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี ของสำนักงานทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพิ่มอีกเล่มหนึ่งได้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ..2546 ข้อ 9 ข้อ 10 และข้อ 11 
          
            2.การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพสถานศึกษาโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
                        การปฏิบัติ ทุกโรงเรียนจะต้องได้รับการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพสถานศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี เนื้อหาการประเมินประกอบด้วย วิสัยทัศน์และภารกิจของสถานศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดการเรียนการสอนผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และระบบการบริหารโรงเรียน ( สพท.กจ.2 กำหนดการประเมินรอบแรกในระหว่างปีการศึกษา 2547 – ปีการศึกษา 2549 )กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ..2546 ข้อ 13           
            3.การประเมินคุณภาพจากภายนอก ( สมศ. )
                        การปฏิบัติ โรงเรียนจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพจากภายนอกอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ในทุกห้าปี ( ในรอบแรกการประเมินภายนอกจะสิ้นสุดในเดือนสิงหาคม 2548 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ..2542 หมวด 6 มาตรา 49 


ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานที่โรงเรียนต้องเกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับสมศ.  http://www.onesqa.or.th/onesqa/th/home/index.php
เกี่ยวกับสพฐ.  http://www.obec.go.th/ 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น